Landstinget i Östergötland

Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Läkemedel är ett känt riskområde såväl i Östergötland som nationellt. Läkemedel kan orsaka sjuklighet som förutom patientens lidande också orsakar stora kostnader. Studier visar att 10-35 % av alla patienter över 65 år som söker sjukvård akut har drabbats av läkemedelsrelaterad sjuklighet (Socialstyrelsen 2010). Ungefär var femte äldre patient som söker sjukvård har biverkningar eller ogynnsamma effekter av sin läkemedelsbehandling. Den vanligaste orsaken är felaktig eller ej uppdaterad ordination och bristande uppföljning (SBU 2009). 

Äldre patienter och patienter med omfattande läkemedelsbehandling har ofta flera vårdkontakter. Dessutom kan det ofta vara byte mellan vårdgivare och vårdutförare såsom specialistkliniker, vårdcentraler, hemsjukvård och särskilda boenden. När flera vårdutförare/vårdgivare samverkar kring en patients läkemedelsbehandling ställer det höga krav på tydlighet i kommunikation och informationsöverföring samt följsamhet till bestämda rutiner. Läkemedelsgenomgång och en skriven läkemedelsberättelse bidrar till att minska läkemedelsrelaterade problem.  

 

Aktuellt

2019-08-16
Uppföljning av ett effektmått för projekt Rätt läkemedel finns nu publicerad under rubriken Uppföljning. Aktuellt effektmått handlar om resultatet från den nationella patientenkäten gällande frågor om hur patienten upplever läkemedelsinformationen från primärvården, specialiserad öppen- samt slutenvård samt akutmottagningar.

2018-05-21
Uppföljning av ett effektmått för projekt Rätt läkemedel finns nu publicerad under rubriken Uppföljning. Aktuellt effektmått handlar om resultatet från den nationella patientenkäten gällande frågor om hur patienten upplever läkemedelsinformationen från primärvården.

2017-04-04
Uppföljning av ett effektmått för projekt Rätt läkemedel finns nu publicerad under rubriken Uppföljning. Aktuellt effektmått handlar om resultatet från den nationella patientenkäten gällande frågor om hur patienten upplever läkemedelsinformationen från primärvården, specialiserad öppen- samt slutenvård samt akutmottagningar.

2016-03-04
Uppföljning av ett effektmått för projekt Rätt läkemedel finns nu publicerad under rubriken Uppföljning. Aktuellt effektmått handlar om resultatet från den nationella patientenkäten gällande frågor om hur patienten upplever läkemedelsinformationen från primärvården.

2015-12-11
Nu finns färdiga rapporter i Cosmic Intelligence där statistikansvariga på varje klinik kan ta fram data över andelen patienter som skrivs ut från sluten vård som fått en läkemedelsberättelse eller enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång. Rapporten heter Slutenvård - läkemedelsberättelse och läkemedelsgenomgång. Det finns även motsvarande rapport för öppen vård, Öppenvård - läkemedelsberättelse och läkemedelsgenomgång.

2015-10-23
E-utbildningar för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång samt läkemedelsberättelse finns nu i Kompetensportalen. Utbildningarna bygger på bland annat Region Östergötlands riktlinjer för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång samt läkemedelsberättelse. De riktar sig i första hand till nyanställda läkare och sjuksköterskor.
Länkar till e-utbildningar: Enkel läkemedelsgenomgång (20 min), Fördjupad Läkemedelsgenomgång (15 min) och Läkemedelsberättelse (15 min).


2015-08-31


Det tvååriga projektet Rätt läkemedel avslutades den 31 maj. Syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för en säkrare läkemedelsbehandling genom att införa regionövergripande arbetssätt för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse.

Slutrapport, projekt Rätt läkemedel