Landstinget i Östergötland

Rekommenderade läkemedel

För att underlätta sjukvårdens val av evidensbaserade, patientsäkra och kostnadseffektiva läkemedel i olika situationer har vi här samlat aktuell information. Informationen tas fram av läkemedelskommitténs expertgrupper och revideras årligen.

REK-listan

Läkemedelskommittén reviderar årligen en REK-lista över läkemedel som rekommenderas till den vanlige patienten vid de vanligaste sjukdomarna. Urvalskriterier är medicinsk dokumentation, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. Listan över rekommenderade läkemedel ska ses i sitt sammanhang, framförallt bakomliggande motiveringarna från expertgrupperna.

Bakgrundsdokumentation, motiveringar och råd om användning av rekommenderade samt övriga läkemedel finns tillgängliga via länkar under rubrikerna inom respektive terapiområde i REK-listan.

REK-listan >>>

Kostnadseffektiva läkemedelsval

Region Östergötland arbetar med att främja en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Det handlar inte om att förskriva och använda en mindre mängd läkemedel, utan syftar till att läkemedel används på ett rationellt sätt. Målet är att åstadkomma en läkemedelsbehandling som är medicinskt ändamålsenlig och så kostnadseffektiv och jämlik som möjlig.

Vilken behandling som är mest rationell och effektiv förändras ständigt med nya behandlingsriktlinjer och förändrade kostnader inom läkemedelsområdet. Målet är att Region Östergötland på dessa sidor ska förse medarbetarna med uppdaterad information inom de vanligaste terapiområdena.

Expertgruppernas samlade budskap om kostnadseffektiva läkemedelsval 

Behandlingskort

Här samlas de behandlingskort och andra trycka behandlingsrekommendationer som Region Östergötland har.

"Äldrekorten" är numera integrerade i REK-listan. För information om lämpliga och olämpliga läkemedelsval till äldre hänvisas till avsnittet Äldre i REK-listan.

Konverteringsguide för opioider

Empirisk antibiotikabehandling vid intensivvårdskrävande infektioner


 

Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner 

 

Läkemedel vid Schizofreni/Psykos - En rekommendation för vuxenpsykiatrin

Länkar

REK-listan
Läkemedelsboken

FAS UT 3 (intern sida)

Regionalt Cancercentrum

 

Dokument

Instruktion för nedladdning av REK-listan

Förskrivning av recept eller hänvisning till
egenvård
 

 

Kontakt

Vid frågor eller beställning av trycksaker
Kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.  

Vid behov av kontakt med enskild expertgrupp se dokument Region Östergötlands expertgrupper