Landstinget i Östergötland

Från fabrik till sjukvården

Illustration av en fabrik.

Tillverkningen är ett av de steg i ett läkemedels livscykel där utsläpp av aktiva substanser till miljön kan ske. Miljöriskbedömningar för läkemedel finns men tar inte hänsyn till alla delar i tillverkningen.

Tillverkningen omfattar produktion av den aktiva substansen, av själva läkemedlet och av förpackningar. Läkemedelstillverkning sker till stor del i lågkostnadsländer så som Kina och Indien, men tillverkning sker även i Europa och USA. Tillverkningen är ett av flera steg där läkemedel riskerar att läcka ut i miljön. (Naturvårdsverket, 2017; Bengtsson-Palme et al., 2017 ).

Studier har visat att det finns höga halter av läkemedelsrester i vattendrag nära läkemedelsfabriker i Indien där många substanser till läkemedel som säljs på den svenska marknaden tillverkas (Larsson, et al. 2007; MistraPharma, 2015). Fynd av läkemedelsrester i naturen har också påvisats kring europeiska tillverkare (Bengtsson-Palme et al., 2017).

Mijöriskbedömning

När ett nytt läkemedel är färdigt för försäljning ska tillverkaren göra en miljöriskbedömning. I det första testet bedöms hur mycket av den aktiva substansen som förväntas nå ytvatten vid normal användning. Är värdet lågt avslutas prövningen med resultatet att läkemedlet inte förväntas ha några effekter på miljön. Bara om värdet är högt går man vidare och undersöker andra miljöeffekter.

Den färdiga miljöriskbedömningen beskriver toxicitet, nedbrytbarhet och om läkemedlet bioackumuleras. Den lämnas in till Läkemedelsverket eller den europeiska motsvarigheten EMA för att få läkemedlet godkänt för försäljning. I den risk- och nyttobedömning läkemedelsmyndigheten gör vid godkänannde av ett nyttt läkemedel, tar de inte hänsyn till vad som står i miljöriskbedömningarna. De kontrollerar bara att den finns. (Larsson & Lööf, 2014).

Miljöriskbedömningen från tillverkaren säger heller inte något om läkemedlets totala miljöpåverkan. Alltså saknas information om resistensproblematik, utsläpp vid tillverkningsprocessen och belastning av transporter (Larsson & Lööf, 2014).

På Janusinfo.se kan du läsa miljöbedömningar för många läkemedel och substanser. På fass.se kan du läsa läkemedelsföretagens miljöbedömningar.

Upphandling med miljökrav

Även om Sverige är ett litet land och därmed en liten marknad så är vi föregångare inom miljökrav.

Upphandling av läkemedel till sjukvården sker nationellt, regionalt och lokalt. Att öka miljökraven inom läkemedelsupphandling ingår i det nationella samarbetet Hållbar upphandling. Där deltar Region Östergötland tillsammans med andra landsting och regioner. Västra Götalandsregionen ansvarar för att följa upp leverantörernas rutiner och riskbedömning genom hela leveranskedjan, det inkluderar dialog med underleverantörer och vilka miljökrav som ställs enligt uppförandekoden (Hållbar upphandling, 2016; Hållbar Upphandling 2018).

Region Östergötland genomför sina läkemedelsupphandlingar tillsammans med Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. Idag har Region Östergötland ungefär 650 läkemedel upphandlade. Vi samarbetar med myndigheter och andra landsting och regioner med att ställa miljökrav på läkemedel vid upphandling.

 

Källförteckning

Bengsston-Palme, J., Gunnarson, L. & Larsson, J. 2017. Can branding and price of pharmaceuticals guide informed choices towards improved pollution control during manufacturing?. Journal of Cleaner Production Vol. 171: 137 – 146

Hållbar Upphandling, 2018. http://hållbarupphandling.se/riskomraden/laekemedel

Hållbar Upphandling, 2016. Rapport: Hållbara läkemedel - upphandling som styrmedel http://hållbarupphandling.se/riskomraden/laekemedel

MistraPharma, 2015. Identification and Reduction of Environmental Risk Caused by Human Pharmaceuticals.

Naturvårdsverket. 2018. Läkemedel i miljön. https://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/ Hämtad: 2018-02-19

Larsson, J. 2007. I Sverige måste lyfta läkemedels miljöaspekter globalt. https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2010/
sverigemastelyftalakemedelsmiljoaspekterglobalt.5.
467926b615d084471aceaf5.html Hämtad: 2018-12-12

Larsson, J. och Lööf, L. 2014. Läkemedel i miljön. I Pernilla Örtqvist. Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket, 1267-1279

Miljörisk och miljöfarlighet

Miljöfarlighet handlar om hur en särskild substans påverkar djur eller natur. Miljörisk handlar om risken att substansen kommer ut i naturen och i sådana fall i vilka mängder. Till exempel är cytostatika miljöfarligt men har låg miljörisk eftersom det ges på ett kontrollerat sätt till relativt få patienter. Det är oavsett miljörisk eller miljöfarlighet viktigt att hantera läkemedel och avfall korrket.