Landstinget i Östergötland

Vad händer med läkemedelsavfallet?

 

En avfallstunna.

Öppenvårdsapoteken ansvarar för destruktion av läkemedelsavfall från invånarna. För vårdens läkemedelsavfall är det Region Östergötlands upphandlade leverantör som har ansvaret.

Avfallet skickas till särskilt godkända anläggningar där förbränningen sker i högre temperatur än för hushållssopor. De aktiva substanserna i läkemedlen bryts ned av den höga värmen och eventuella gaser renas.

Läkemedel som slängs i hushållssoporna eller med brännbart avfall riskerar att komma ut i naturen då förbränningen inte sker i tillräckligt hög temperatur. Om läkemedel spolas ned i toaletten sprids de till naturen då de flesta reningsverk inte klarar av att ta hand om läkemedel på ett effektivt sätt.

Så hanterar vården läkemedelsavfall

Inom vården ska läkemedelsavfall sorteras och förpackas innan det skickas för destruktion. Det mesta sorteras som läkemedelsavfall men tungmetallhaltiga läkemedel, cytotoxiska läkemedel och läkemedel med bestående toxisk effekt så som antibiotika, hanteras som farligt avfall. Olika beredningsformer kan också behöva hanteras på olika sätt. Detaljerade avfallsguider och information om beställning av förpackningsmaterial finns på regionens avfallssidor.

Så hanterar patienter läkemedelsavfall

Patienter ska lämna in sina överblivna och gamla läkemedel till ett apotek. Använda läkemedelsprodukter så som plåster med läkemedel (till exempel hormoner och smärtstillande), vaginalinlägg och inhalatorer ska lämnas in till apoteket. De innehåller även efter användning höga halter läkemedel.

Apoteken tillhandahåller särskilda avfallspåsar kostnadsfritt till privatpersoner men annan genomskinlig plastpåse går också bra att använda.

Så hanterar patienter stickande och skärande avfall hemma

Patienter som använder sprutor och kanyler eller läkemedel med fast kanyl i hemmet behöver tänka extra noga på hur de ska kasseras. För att läkemedelsavfallet ska hanteras på rätt sätt och att ingen riskerar att sticka sig på kanylen eller sprutorna.   

Tänk på att där ni har möjlighet stötta patienten med kunskaper om hur läkemedlet och tillhörande sprutor och kanyler ska avfallssorteras.

I samtliga kommuner i Östergötland kan patienten hämta, och lämna in, en kanylburk på valfritt apotek. Där kasserade sprutor och kanyler eller läkemedel med fast kanyl på ett säkert sätt.

Några goda råd för produkter med fast kanyl

För produkter där det finns läkemedel kvar efter användning och där kanyl sitter fast tex. förfyllda sprutor ska de återlämnas till öppenvårdsapoteket som läkemedelsavfall. Det är viktigt att läkemedlet som lämnas in på apotek är helt oskadliggjorda och att kanylen inte kan orsaka stickskada för personalen på apoteket.

Det finns olika sätt som patienten kan säkerställa detta på:

  • Läs bipacksedel om instruktioner för kassering
  • Säkerställ att stickskydd är på där det finns på läkemedlet
  • Använd en produkt för att klippa av spetsen tex. BD Safe-clip som klipper  av och innesluter kanylspetsar. När den är full ska den lämnas in till apoteket som läkemedelsavfall.
  • Använd om möjligt en kanylburk för att lämna in läkemedelsavfallet men kanyler.

För läkemedel där det går att separera på läkemedel och kanyl ska produkter med eventuella läkemedelsrester återlämnas till apoteket som läkemedelsavfall.

Länkar

   
Avfallshantering för läkemedel inom Region Östergötland

Riktlinjer

   
Avfallshantering

Kontakt


Avfallshanering
För frågor om avfall från läkemedel kontakta CVU direkt via Stöd- och serviceportalen.

Övriga frågor
För generella frågor kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post.