Region Östergötland

Undersökning av perifera nervsystemet

Neurofysiologiska undersökningar av perifera nervsystemet ger information om funktionella tillstånd i nervtrådar som förbinder perifera organ som muskler, hud och sinnesorgan med centrala nervsystemet.  Elektroneurografi är en metod att mäta ledningsförmågan i de perifera nerverna, medan EMG används för bedömning av den motoriska enhetens funktion.  Vid vissa frågeställningar görs både neurografi och EMG, medan det vid andra frågeställningar räcker med den ena undersökningen. Om man redan vid den kliniska undersökningen har en stark diagnosmisstanke kan en smalare och mer riktad neurofysiologisk undersökning räcka, medan man i andra, mer oklara fall, får utreda bredare för att utesluta differentialdiagnoser.