Region Östergötland

Cochleaimplantat för barn

Cochleaimplantat har utförts i Linköping sedan 1992 på vuxna. Våren 1999 fattade landstingen i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län beslut om barnimplantationsverksamhet vid Universitetssjukhuset i Linköping, och verksamheten startade samma år.

Logoped, kurator och specialpedagogerna i habiliteringsverksamheten ingår i en samlad hörselvård och tillhör Öronkliniken i Linköping. Detta ger möjlighet till täta kontakter mellan habilitering och medicinsk/teknisk audiologi. Vi upplever denna organisationsform som mycket ändamålsenlig för implantationsverksamheten.

Den tekniska audiologin har länge haft en framskjuten position i Linköping, vilket utnyttjas i vårt CI-team för barn. Öronkirurgin har i decennier varit ett av klinikens profilområden. Hörselvården i Linköping har varit pionjärer i Sverige beträffande allmän hörselscreening av nyfödda, något som skapar förutsättningar för tidig diagnostik av medfödda hörselnedsättningar. Detta har blivit allt viktigare då operation med CI i låg ålder har visat sig mycket väsentligt för språkutvecklingen. Mot denna bakgrund har vi därför kunnat utforma ett team med god kompetens.

Vi som jobbar i teamet för cochleaimplantat för barn är:

Docent
Leif Hergils
Medicinsk audiolog och ansvarig för utredning och uppföljning.
Sammankallande i teamet.
Informationssamtal till föräldrarna.

Överläkare
Markus Peebo
Opererande läkare.
Ansvarig för kirurgisk information till föräldrarna.

Docent
Elina Mäki-Torkko
Medicinsk audiolog
Utredning och information.

Överläkare, öronkirurg
Johanna Westerberg
Opererande läkare.
Ansvarig för kirurgisk information till föräldrarna.

Audiolog, öronkirurg
Anna-Karin Strömberg
Opererande läkare.
Ansvarig för kirurgisk information till föräldrarna.

Logoped
Jennifer Forsén
Bedömer barnets kommunikativa och språkliga utveckling före operation, samt faktorer som är viktiga för talspråksutvecklingen. Bedömer fortlöpande barnets auditiva förståelse och talspråklig utveckling efter operationen. Prövar i samspel med barnet ut vägar för att stimulera utvecklingen och ger råd/handledning till föräldrar och personal.

Koordinator, undersköterska
Christina Kindell
Samordnar tider, sammanställer scheman för utredning, inkopplingstid och efterkontroller. Kallar och ansvarar för alla bokningar gällande barnet och familjen.

Kurator
Anna-Karin Nilsson
Utredande och stödjande föräldrasamtal. Uppföljande kontakter med föräldrar under anpassningstiden samt kontakter med berörd personal på hemorten tillsammans med specialpedagog.

Specialpedagogerna
Ingela Jernberg och Madeleine Johansson
Arbetar konsultativt genom uppföljande kontakt med barnet/familjen vid kontroller på kliniken, samt uppföljande kontakter under anpassningstiden med förskola och berörd personal på den lokala hörselvården.
Ingenjör, anpassning
Joakim Blomgren
Tekniskt ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Ingenjör, anpassning
Mathias Hällgren
Tekniskt ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Audionom, anpassning
Karl-Johan Lind
Tekniskt ansvarig för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Audionom
Katarina Svensson
Testar hörseln före och efter operationen utan och med hörhjälpmedel. Arbetar tillsammans med ingenjören vid inkoppling/anpassning, programmering och regelbundna kontroller.

 

E-post: CI-teamet

 

CI-broschyr barn

Remissinnehåll/CI-utredning barn

Processbeskrivning CI barn