Region Östergötland

Hörselvård US

Hörselvård och Hörcentral (hörhjälpmedel), US Linköping och Hörselvård, LiM Motala

Vi på Hörselvården arbetar med patienter med olika typer av hörselproblem i alla åldersgrupper.

Hörselvård är ett lagarbete där flera yrkeskategorier samarbetar och den består av medicinsk, teknisk, pedagogisk och sociokurativ verksamhet. Arbetet bedrivs ofta i team. Samma person kan ingå i flera team och en förutsättning för detta är att hörselvården är en funktionellt och lokalmässigt sammanhållen enhet. Hörselvårdens målsättning är att för patienten med hörselproblem ställa diagnos och uppnå bästa möjliga kommunikationsmöjligheter.

Många patienter har behov av ytterligare insatser som ges av Hörselvårdens olika team:

 • Barnteamet
  Medicinsk audiolog, audionom, kurator, specialpedagog, psykolog, teckenspråkslärare och hörselvårdsingenjör.
  Planerar och genomför de habiliteringsinsatser som döva och hörselskadade barn behöver.

 • Ungdomsteamet
  Medicinsk audiolog, audionom, kurator, hörselvårdsingenjör och specialpedagog i samarbete med kommunens hörsellärare.
  Ger stöd till döva och hörselskadade ungdomar.

 • Hörsel- och tinnitusteamet
  Psykolog, medicinsk audiolog, audionom, kurator, hörselpedagog och hjälpmedelsingenjör.
  Planerar och genomför rehabiliteringsinsatser gentemot vuxna hörselskadade samt patienter med besvärande tinnitus och/eller ljudkänslighet.

 • Team för personer med allvarlig kombination syn- hörselnedsättning – dövblindhet
  Överläkare från öron och ögon, pedagog från syn och hörsel, kurator från syn samt audionomer.
  Planerar och genomför habiliteringsinsatser utifrån denna specifika patientgruppens behov.

 • CI-teamet
  Öronkirurg, medicinsk audiolog, audionom, kurator, logoped och hörselvårdsingenjör.
  Utreder, opererar och rehabiliterar patienter med cochlea-implantat.

Hörselvårdens kontaktytor

Inom sjukvården (men utanför Öronkliniken):

 • Primärvård.
 • BVC.
 • BB.
 • Barnmedicin.
 • Barnhabilitering.
 • Neurologi.

Utanför sjukvården samarbetar hörselvården med en rad institutioner och och organisationer:

 • Förskola/skola, särskola, specialskola och SPSM.
 • Äldreomsorg.
 • Försäkringskassa.
 • LAN, AMI.
 • Företagshälsovård.
 • Patientorganisationer.

Hörselvårdens arbetsfält är stort

Hörselvårdens arbetsfält har under senare år utvecklats snabbt genom modern diagnostik och teknisk utveckling samtidigt som ett beteendevetenskapligt synsätt satt sin prägel på verksamheten. Vi kommer sannolikt i framtiden att få se ytterligare framsteg då det gäller diagnostik och medicinsk behandling av inneröreskador samtidigt med fortsatt teknisk utveckling. Det är dock viktigt att hörselvårdens företrädare har ett psykosocialt synsätt.