Region Östergötland

Cochleaimplantat för barn

Cochleaimplantat har utförts i Linköping sedan 1992 på vuxna. Våren 1999 fattade landstingen i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län beslut om barnimplantationsverksamhet vid Universitetssjukhuset i Linköping, och verksamheten startade samma år.

Logoped, kurator och specialpedagogerna i habiliteringsverksamheten ingår i en samlad hörselvård och tillhör Öronkliniken i Linköping. Detta ger möjlighet till täta kontakter mellan habilitering och medicinsk/teknisk audiologi. Vi upplever denna organisationsform som mycket ändamålsenlig för implantationsverksamheten.

Den tekniska audiologin har länge haft en framskjuten position i Linköping, vilket utnyttjas i vårt CI-team för barn. Öronkirurgin har i decennier varit ett av klinikens profilområden. Hörselvården i Linköping har varit pionjärer i Sverige beträffande allmän hörselscreening av nyfödda, något som skapar förutsättningar för tidig diagnostik av medfödda hörselnedsättningar. Detta har blivit allt viktigare då operation med CI i låg ålder har visat sig mycket väsentligt för språkutvecklingen. Mot denna bakgrund har vi därför kunnat utforma ett team med god kompetens.

Vi som jobbar i teamet för cochleaimplantat för barn är:

Audiolog

Leif Hergils, docent

 • Medicinsk audiolog och ansvarig för utredning och uppföljning.
 • Sammankallande i teamet.
 • Informationssamtal till föräldrarna.

Koordinator

Christina Kindell, undersköterska

 • Samordnar tider, sammanställer scheman för utredning, inkopplingstid och efterkontroller.
 • Kallar och ansvarar för alla bokningar gällande barnet och familjen.

Vårdplanerare

Ulla-Maj Wester

 • Samordnar och planerar operationer.

Öronkirurger

Markus Peebo, överläkare

Johanna Westerberg, överläkare

 • Opererande läkare.
 • Ansvariga för kirurgisk information till föräldrarna.

Logopeder

Jennifer Forsén

Kristina Svensson

 • Bedömer barnets kommunikativa och språkliga utveckling före operation, samt faktorer som är viktiga för talspråksutvecklingen.
 • Bedömer fortlöpande barnets auditiva förståelse och talspråklig utveckling efter operationen.
 • Prövar i samspel med barnet ut vägar för att stimulera utvecklingen och ger råd/handledning till föräldrar och personal.

Kurator

Anna-Karin Nilsson
 • Utredande och stödjande föräldrasamtal.
 • Uppföljande kontakter med föräldrar under anpassningstiden samt kontakter med berörd personal på hemorten tillsammans med specialpedagog.

Specialpedagoger

Ingela Jernberg

Madeleine Johansson

 • Arbetar konsultativt genom uppföljande kontakt med barnet/familjen vid kontroller på kliniken, samt uppföljande kontakter under anpassningstiden med förskola och berörd personal på den lokala hörselvården.

Anpassning

Erica Billermark, CI-ingenjör/audionom

Joakim Blomgren, CI-ingenjör

Mathias Hällgren, CI-ingenjör

Karl-Johan Lind, CI-ingenjör/audionom

 • Tekniskt ansvariga för programmering, skötsel och underhåll av CI-systemet, samt medverkan vid mätningar i samband med operation.

Audionom

Katarina Stoltz

 • Testar hörseln före och efter operationen utan och med hörhjälpmedel.
 • Arbetar tillsammans med ingenjören vid inkoppling/anpassning, programmering och regelbundna kontroller.

 

E-post: CI-teamet