Region Östergötland

Hörselhabilitering barn och ungdom

Inom Hörselhabiliteringen för barn och ungdomar som tillhör Hörselvården, Landstinget i Östergötland arbetar idag två specialpedagoger, en kurator samt två teckenspråkslärare. Specialpedagoger och kurator ingår i Hörselvårdens ungdomsteam, barnteam och CI-team för barn.

Våra främsta arbetsuppgifter är att

 • stötta föräldrar i en krissituation
 • ge föräldrarna råd, stöd och kunskap om barnets hörselskada/dövhet
 • utifrån familjens behov förmedla kontakt med andra myndigheter
 • stimulera barnets språkutveckling, tal/ teckenspråk, hemma och på förskolan
 • ge råd och stöd vid anpassning av tekniska hjälpmedel hemma och på förskolan
 • ge råd och stöd vid förskole- och skolplaceringsfrågor
 • ge föräldrarna möjlighet att få kontakt med andra föräldrar i liknande situation
 • ordna familjeträffar
 • ge specialpedagogiskt stöd till personal på förskolor/skolor som möter barn med hörselnedsättning
 • anordna teckenspråkskurser för föräldrar, syskon och anhöriga
 • anordna fortbildningsdagar för föräldrar och för personal.