Region Östergötland

Vid remiss till Smärt- och rehabiliteringscentrum (SoRC)

Att tänka på:

· Vid inneliggande akut konsultation används mallen konsultremiss i Cosmic. I övriga fall används mallen vårdbegäran.

· Det finns vissa tvingande uppgifter i remissmallen. Remissen kan komma att avvisas med hänvisning till ofullständigt ifyllda uppgifter om detta inte beaktas.

· Väntetiden för inneliggande patienter med cancerrelaterad eller akut smärta kan vara en till två helgfria dagar. Vid brådskande fall ring gärna på telefon 31595 samt faxa remissen på faxnr 33682.

· Egenremisser bedöms enligt samma kriterier som vanlig vårdbegäran. Vid otillräckliga uppgifter för bedömning av remiss kan remissen avvisas (med ett brev till patienten) med hänvisning till att tex mer omfattande anamnes, utredning och behandling krävs innan bedömning på specialistvårdsnivå.

För att kunna omhänderta patienterna på bästa sätt och kunna ge en bra återkoppling till remittenten behövs utförliga uppgifter från remittenten i remissen:

· Grundsjukdom, redogör för psykiatrisk och somatisk samsjuklighet av betydelse.

· Övriga sjukdomar, om relevant

· Smärtbeskrivning: lokalisation, duration, karaktär och utveckling

· Trötthetsbeskrivning: Hur länge har det pågått och hur har det utvecklats.

· Symtombeskrivning tex kognitiva besvär, uttröttbarhet mentalt och/eller fysiskt, sömnbesvär, allmän sjukdomskänsla, somatiska symtom.

· Psykologiska besvär (tex hög grad av oro, undvikandebeteende, stort fokus på symtom, avvikande personlighetsstruktur).

· Social belastning (tex missbruk, dålig ekonomi, osäker arbetssituation, närstående med särskilda behov, konflikter).

· Utredning (inkl labb, radiologi samt övrigt relevant).

· Behandling samt resultatet av dessa (läkemedel, operationer)

· Sjukskrivnings/yrkes-situation

· Aktuella eller tidigare genomgångna rehabiliteringsinsatser (tex fysioterapi, psykologbehandling, MMR1, arbetsterapeutisk insats mm.)

· Andra väsentliga uppgifter, t ex tolkbehov

Remiss vid EDS, Ehler-Danlos syndrom:

Remiss vid komplicerad trötthet: 

Remiss vid cancersmärta:

Mallen Konsultremiss (i Cosmic) används vid inneliggande akut konsultation. I övriga fall används mallen Vårdbegäran vid remittering.
Detta är tvingande uppgifter - remissen kommer att avvisas med hänvisning till ofullständigt ifyllda uppgifter om så är fallet.

Vilka patientgrupper lämpar sig för remiss till Smärt och Rehabiliteringscentrum?

Remisskriterier:

Under rubriken Medicinska PM finner du länkar till läkemedels-PM (i Dokumenta) för behandling av långvarig smärta med Amitryptilin, Duloxetin, Gabapentin och Pregabalin. I Dokumenta finns även patientinformation om dessa läkemedel.