Region Östergötland

Vid remiss till Smärt- och rehabiliteringscentrum (SoRC)

Att tänka på:

  • Vid inneliggande akut konsultation används mallen konsultremiss i Cosmic. I övriga fall används mallen vårdbegäran.
  • Det finns vissa tvingande uppgifter i remissmallen. Remissen kan komma att avvisas med hänvisning till ofullständigt ifyllda uppgifter om detta inte beaktas.
  • Väntetiden för inneliggande patienter med cancerrelaterad eller akut smärta kan vara en till två helgfria dagar. Vid brådskande fall ring gärna på telefon 31595 samt faxa remissen på faxnr 33682.
  • Patienter med komplicerad smärta tas emot från hela regionen.

För korrekt bedömning av patienten behövs utförliga uppgifter från remittenten:

  • Grundsjukdom, somatiskt respektive psykiatriskt
  • Övriga sjukdomar, om relevant
  • Smärtbeskrivning: lokalisation, duration, karaktär och utveckling
  • Utredning och behandling samt resultatet av dessa
  • Sjukskrivnings/yrkes-situation
  • Aktuella eller tidigare genomgångna rehabiliteringsinsatser
  • Andra väsentliga uppgifter, t ex tolkbehov

Remiss vid EDS, Ehler-Danlos syndrom:

Remiss vid ME/CFS, Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom:

Remiss vid cancersmärta:

Mallen Konsultremiss (i Cosmic) används vid inneliggande akut konsultation. I övriga fall används mallen Vårdbegäran vid remittering.
Detta är tvingande uppgifter - remissen kommer att avvisas med hänvisning till ofullständigt ifyllda uppgifter om så är fallet.

Vilka patientgrupper lämpar sig för remiss till Smärt och Rehabiliteringscentrum?

Remisskriterier:

 

På LISA under fliken Vårdportal PM/riktlinjer återfinnas ett flertal PM, t ex för läkemedelstitrering, förslag till utvärdering samt vårdprogram för behandling av olika smärttillstånd. På hemsidan återfinnas också olika evidensbaserade kunskapsunderlag för behandling och rehabilitering. I våra remissvar kommer hänvisning till dessa hemsidor att göras.
När patienten avslutas på SoRC behöver eventuell receptförskrivning tas över av endera remitterande klinik eller primärvård.

 

Från och med 2010 kommer förhållandevis större resurser att avsättas på undervisning och handledning. Undervisning/handledning kommer regelbundet att ske gentemot primärvårdens rehabiliteringsteam. Därtill kommer Smärt- och rehabiliteringscentrum i ökande omfattning att genomföra utbildningsdagar för primärvård och närsjukvård. Undervisning efter önskemål och behov kommer i övrigt att genomföras enligt en uppsökande strategi, dels från SoRCs sida och dels från slutenvårdens sida.